STOP abandonului şcolar: 38,25 milioane de euro pentru un curriculum şcolar modern

0
829

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial cu o alocare totală de 38,25 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU).

Fondurile europene vor fi utilizate pentru revizuirea curriculumului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial, cu accent pe nevoile elevilor din grupurile dezavantajate. Proiectele pot fi depuse de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MECS) şi agențiile, structurile şi organismele aflate în subordinea/coordonarea MENCS, în parteneriat cu entități cu activitate relevantă în domeniul învățământului gimnazial şi vor avea ca scop:
• formare profesională continuă a personalului didactic;
• dezvoltare a curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul gimnazial;
• testare a resurselor didactice aferente curriculum-ului național obligatoriu în unitățile școlare pilot.

Unul dintre motivele care generează abandonul şcolar este oferta şcolară, în termeni de conţinut şi metode: curriculum prea teoretic, neadaptat nevoilor individului modern şi irelevant pentru piața muncii. De finanţarea proiectelor care vor elimina aceste inconveniente vor beneficia:
• 8.000 de elevi din învățământul preuniversitar, în special elevi din grupurile vulnerabile;
• 2.800 de experți în dezvoltarea curriculară;
• 700 de experți din personalul partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri;
• 50.350 de specialişti din învățământul preuniversitar gimnazial: cadre didactice, manageri școlari, personal de sprijin din școli şi experţi ai organizaţiilor partenere.

Detalii despre această linie de finanţare găsiți AICI.

MFE așteaptă propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul solicitantului „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial”, până la data de 9 septembrie 2016, pe adresa: [email protected].

***
Informații despre apelul de proiecte „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial”
• apelul sprijină măsura 6.1 „Şcoala – motor de incluziune în zonele defavorizate” din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.
• face parte din Axa prioritară. 6. Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare; Obiectivele Specifice(OS): OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic; O.S.6.5. Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare; şi O.S.6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare:

Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1);

Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2);

Locuri de muncă pentru toți (3);

Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4);

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5);

Educație și competențe (6);

Asistenţă Tehnică (7).